BEZPLATNÝ charitativní osvětový FESTIVAL

SOUNDS OF VERITAS
FESTIVAL

2. vydání 12.–14. července 2024

REGULAMIN IMPREZY 
„Sounds Of Veritas Festival” 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W dniach 12-14 lipca 2024 r. Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu mieszczącą się pod adresem: ul. Skarbowców 23B/A1/014, 53-025 Wrocław posługująca się numerem NIP: 8992861984, KRS: 0000784405, zwana dalej Organizatorem, organizuje imprezę o nazwie „Sounds Of Veritas Festival”, zwaną dalej Imprezą, na terenie zalewu w Starej Morawie w Polsce, pod adresem Stara Morawa 6b, 57-550 Stara Morawa, zwanym dalej Terenem 
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami, w tym postanowienia porządkowe regulujące: 
 1. Wstęp Uczestnika na Imprezę, 
 1. Prawa i obowiązki Uczestnika, 
 1. Zakazy, które Uczestnik winien respektować, 
 1. Zasady odpowiedzialności osób, w tym Uczestników, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, 
 1. Wymogi bezpieczeństwa epidemicznego. 
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników w związku ze wstępem na Imprezę. 
 1. Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do: 
 1. obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. 
 1. Regulaminów terenu, na którym odbywa się Impreza, dostępnych na stronie Imprezy (www.festival.soundsoffveritas.com). 
 1. Każdy uczestnik Imprezy ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem a uczestnictwo w Imprezie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika. 
 1. Ze względu na charakter Imprezy, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialnością ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utrata zdrowia lub życia. 
 1. Co do zasady, Impreza nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). 

 

 

 • 2 WSTĘP NA IMPREZĘ
 1. Wstęp na Festiwal jest bezpłatny.  
 1. Organizator, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, może odmówić wstępu na Imprezę: 
 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie, tych wzmagających agresję, 
 1. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, 
 1. osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości, 
 1. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
 1. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do osób upoważnionych przez Organizatorów do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na Imprezie (dalej jako „Służby Porządkowe”), legitymujących się stosownymi identyfikatorami. 
 1. Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na Imprezie profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi. 
 1. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba do 18 roku życia, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia. 

 

 

 • 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS IMPREZY
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Imprezy, w szczególności, poprzez Służby Porządkowe. 
 1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa, w tym epidemicznego, oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Służby Porządkowe uprawnione są do: 
 1. Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości. 
 1. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione lub niebezpieczne. 
 1. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. 
 1. Ujęcia – w celu niezwłocznego przekazania policji – osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 
 1. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Imprezie, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 1. Na Terenie zabrania się: 
 1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Imprezy; 
 1. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym; 
 1. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów; 
 1. rzucania przedmiotami; 
 1. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne; 
 1. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 
 1. zaśmiecania; 
 1. blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych; 
 1. wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników; 
 1. wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu; 
 1. wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju. 
 1. wnoszenia i używania kamer, sprzętu nagrywającego dźwięk i obraz oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, aparatów z zoomem powyżej 6x, statywów, selfie sticków. Zdjęcia mogą być robione wyłącznie dla celów prywatnych tak, aby nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom będącym w pobliżu; 
 1. wnoszenia parasolek z ostrym zakończeniem, 
 1. wnoszenia środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe. 
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności, przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 1. Zabrania się prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie. 
 1. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na Terenie, są zobowiązani przestrzegać przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 1. Na Terenie obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk, grilla i palenia innych form otwartego ognia przez Uczestników. 

 

 • 4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnik jest obowiązany: 
 1. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu, 
 1. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Porządkowych oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Imprezie lub miejscu noclegowym (w tym w hotelu), w mieniu innych Uczestników oraz w mieniu Organizatora czy hotelu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki. 

 

 • 5 BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE
 1. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. 
 1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać bieżących przepisów epidemicznych oraz poleceń Organizatora, w tym Służb Porządkowych, wydawanych w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego Imprezy. 

 

 • 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172. 
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Imprezy, w tym w celu dokumentowania, promocji i reklamy Imprezy oraz promocji i reklamy Organizatora jak również sponsorów Imprezy (wizerunek Uczestników). 
 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Imprezie oraz do realizacji celów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Imprezie. 
 1. Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Organizatora, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w ust. 4 powyżej. 
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia w dowolny sposób pozwalający administratorowi na zapoznanie się z wolą osoby, których dane dotyczą. 
 1. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z udziału w Imprezie. 
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
 1. Zdjęcia wykonane podczas Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Imprezy i Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji Imprezy przez Organizatora, udostępniania sponsorom Imprezy oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w Imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o Imprezie, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 1. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do udziału w Imprezie. Brak akceptacji regulaminu oznacza rezygnację z udziału w Imprezie. 

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie jej Organizator. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 1. ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty, 
 1. odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób, 
 1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora, 
 1. unieważnienia zaproszenia, Identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na stronie internetowej Imprezy, tj. www.festival.soundsoffveritas.com. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 
 1. W przypadku zmiany terminu realizacji Imprezy, jej programu lub miejsca z przyczyn zaistnienia siły wyższej lub z innych przyczyn, które są niezależne od Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przywołane zmiany.  
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.